Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2020.06.01

1. Bevezető és általános rendelkezések
1.1. A Devwing Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36., B. szárny, III/9.; bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a 01-09-328866 cégjegyzékszám alatt; a továbbiakban: „Szolgáltató”) a www.epsoft.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) kínál szolgáltatásokat (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”) nyújtó szolgáltató. A Honlap üzemeltetője a Devwing Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36., B. szárny, III/9.; cégjegyzékszáma: 01-09-328866 (a továbbiakban: „Üzemeltető”).
1.2. A Szolgáltató tevékenységére irányadó jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Szolgáltató és egyéb harmadik személyek jogait és kötelezettségeit szabályozza a Szolgáltató szolgáltatásainak nyújtása és igénybevétele során. Az ÁSZF a Szolgáltatóval létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a Szolgáltatások valamennyi igénybevevőjére nézve kötelező erejű.
1.3. A következő fogalmak a jelen ÁSZF, illetve a Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszony létrejötte, annak módosulása és megszűnése során az alábbiak szerint értelmezendők:
• Ügyfél/Partner: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely igénybe veszi, illetve szándékában áll igénybe venni a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat, elsősorban a megfelelő munkavállaló megtalálása céljából vagy más számára történő munkavállaló keresése.
• Szolgáltató: Devwing Kft. által üzemeltetett és fenntartott szolgáltatás
• Szolgáltatás: a Szolgáltató által megalkotott, biztonságos felület, amelynek segítségével biztonságosan lehet dokumentumokat, adatokat tárolni és küldeni az Ügyfél által meghatározott harmadik félnek megküldeni.
• Harmadik fél: aki nincs szerződéses viszonyban a Szolgáltatóval.
• Szerződés: jelen ÁSZF illetve egyedi szerződések
1.4. A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokban a Partner általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt.
1.5. Partner az oldalon történő regisztrációval megrendelésével és a rendszer használatával jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadottnak és magára nézve is irányadónak tekinti. A szolgáltatások igényléséhez külön megrendelő lapra nincs szükség. A Honlapon megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó fizetési kötelezettséget magára nézve elfogadja, és kötelező erejűnek tekinti.
1.6. Egyedi megállapodás esetén a Szolgáltató és a Partner között külön szerződés alapján készül az elszámolás.
1.7. A Szolgáltatásra irányuló kötelem (továbbiakban: „Szerződés”) a Partner és a Szolgáltató között a szolgáltatás nyújtására irányuló 1.5. pont szerinti megrendelés alapján annak a Szolgáltató általi elfogadásával jön létre. A megrendelt szolgáltatásokról a Szolgáltató e-mail-es visszaigazolást küld a Partner felé a megrendelt szolgáltatások részletezésével.
1.8. A megrendelés elfogadásának (és így a Szerződés létrejöttének) minősül az is, ha a megrendelt szolgáltatást – visszaigazolás hiányában – a megrendelésnek megfelelően teljesíti. A jogviszonyra ebben az esetben is a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.
1.9. A Szerződés a vállalt kötelezettségek teljesítéséig és felhasználásáig marad hatályban. A Szerződésre minden esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

2. Szolgáltatás leírása
2.1. A Szolgáltató technikai hátteret biztosít a Partnerek és harmadik fél egymással való kapcsolatfelvételéhez, illetve ezzel összefüggésben koordinációs tevékenységet végez.
2.2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a Partner által külső szerveren történő tárolásra, felhasználásra és az onnan történő harmadik félnek továbbításra korlátozódik, biztonságos keretek között, illetve a jelen ÁSZF-ben leírt egyéb szolgáltatásokra korlátozódik.

3. Szolgáltatások
A Honlap-on az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe az Ügyfél:
biztonságban kezelhet (fel- és letölthet) dokumentumokat;
biztonságosan küldhet meg dokumentumokat harmadik félnek;
a Szolgáltatáshoz – az előfizetésének függvényében – több felhasználót tud hozzáadni, melynek során látható lesz az, hogy melyik felhasználó milyen tevékenységet végzett el a rendszerben, tehát nyomon tudja követni a rendszerben történt módosításokat;
képes kezelni összeszedetten és rendszerezetten kezelni az ügyfelei adatait (elérhetőségét).

4. Megrendelés
4.1. E-mail
A Partner az info@devwing.hu e-mail címre küldve kérhet egyedi ajánlatot és az arra adott válaszát, mint megrendelés küldheti vissza. A megrendelés megérkeztét követően kerül kiállításra és megküldésre a díjbekérő, melynek megfizetésre után a szolgáltatás aktiválásra kerül.
4.2. Honlap használatával
A Partner direkt módon, önállóan is tud jelentkezni a honlap használatához. Jelen esetben nem kap egyedi ajánlatot a honlap használatához, hanem az ár listában feltüntetett összegeket kell megfizetniük használatához.

5. Fizetési feltételek
Szolgáltatót az általa nyújtott szolgáltatásért díjazás illeti meg, melynek összegét a visszaigazolt megrendelő tartalmazza.
Szolgáltató az általa szolgáltatott szolgáltatás árát – a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi árszabályozás rendelkezései figyelembe vételével – szabadon állapítja meg.
A Partner részére összeállított egyedi ajánlat kizárólag Partner részére készül, az egyedi ajánlat harmadik személy felé nem hatályos. Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által részére küldött egyedi ajánlat üzleti titkot képez. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ugyanolyan feltételekkel több Ügyfél részére ajánlattétellel éljen. A megrendelt szolgáltatás e-mail-ben történő visszaigazolásakor a Szolgáltató díjbekérőt küld meg a Partner részér, amelyben megjelölt fizetési határnapig történő megfizetés a megrendelt szolgáltatás használatához kötődik. A megfizetés után a Szolgálató a Partner részére megküldi az elektronikus számlát. A megrendelt szolgáltatásról Szolgáltató számlát bocsát ki Ügyfél számára, amely tartalmazza az igénybevett szolgáltatás díjait. A számla kibocsátásának időpontja a megrendelt szolgáltatás teljesítésének napja (aktiválás).
A fizetés megkezdése előtt jogi- és egyes esetben magánszemély esetén a megrendelésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
 a Partner kereskedelmi nevét, esetleg jogi formáját;
 a Partner számlázási címét, esetleg a levelezési címét;
 a Partner cégjegyzékszámát, adószámát vagy közösségi adószámát;
 a Partner elérhetőségi adatait (telefon, e-mail);
 a megrendelt Szolgáltatás típusát és időtartamát.

A szolgáltatást a díjbekérő (banki átutalás) megfizetése után a Szolgáltató engedélyezi a hozzáférést.

A meg nem fizetett díjbekérő esetén a Partner tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás megrendelése nem történt meg, és eláll annak használatától.

6. Szerződés felmondása, megszűnése
6.1. A Szolgáltatást havi szolgáltatás keretében veheti igénybe az Ügyfél. 
6.2. A Szolgáltatást az alábbi esetben és határidőben kerülhet felmondásra, megszüntetésre:
6.2.1. A Szolgáltatás hónap végére kerülhet megszüntetésre.
6.2.2. Amennyiben hó közben kívánja megszüntetni, ezt egyoldalú nyilatkozattal teheti meg, a Szolgáltató részére elektronikus vagy postai úton való közléssel. Ebben az esetben Szolgáltató nem köteles a megfizetett díj arányos részét visszafizetni. Az adminisztrátor az adott hónap végéig tudja letölteni a feltöltésre került dokumentumokat, nyilvántartásokat.
6.2.3. Jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnését kimondó nyilatkozat másolatának megküldésével (elektronikus vagy postai úton való közléssel) a Szolgáltatás megszűnik. Szolgáltató nem köteles a megfizetett díj arányos részét visszafizetni, amennyiben ez nem hónap végén történik meg. Az adminisztrátor 15 napig tudja letölteni a feltöltésre került dokumentumokat, nyilvántartásokat.
6.3. A Szolgáltató ellentételezés fejében a szerveren lévő és tárolt adatokat külső adathordozóra kérés esetén lementi, vagy adott felületre migrálja.

7. Szerződés
7.1. A Partnerrel megkötésre kerülő Szerződés ún. „self-service” online szolgáltatás igénybevételével jöhet létre úgy, hogy a megfelelő szolgáltatást a Partner online kiválasztja, majd a szolgáltatásra vonatkozó információk Partner általi megadását követően Partner a jelen ÁSZF-et elektronikus úton elfogadja. Ez esetben az ÁSZF Partner általi elfogadásával a szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony létrejön.
7.2. Jelen ÁSZF nem minősül írásbeli szerződésnek, és a Szolgáltató azt nem iktatja.
7.3. A szerződés nyelve magyar. Az adatbeviteli hibákat a Partner jóváhagyást megelőzően saját maga tudja kijavítani.
7.4. A Szerződés a szolgáltatásban foglalt időtartamra, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséig marad hatályban.
7.5. A Szerződésre minden esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.
7.6. Amennyiben a felek közötti egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltér egymástól, az eltérő rendelkezés vonatkozásában az egyedi Szerződés rendelkezése irányadó.

8. Partner kötelezettségei
8.1. Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem irányul eredmény elérésére, a Szolgáltató kötelezettségvállalása a jelen ÁSZF-ben részletezett, és adott esetben felek közötti egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatások megfelelő minőségben történő nyújtására terjed ki.
8.2. Partner a szolgáltatások igénybevétele során köteles a mindenkori vonatkozó jogszabályokat betartani továbbá az elvárt normákat betartani.
8.3. Partner kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevételével a Partner célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél dokumentumok tárolására, felhasználására és továbbítására irányul.
8.4. Partner köteles a szolgáltatások igénybevétele során a tudomására jutott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni, amennyiben Partner bármilyen adatkezelést végez.
8.5. Partner a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett adatokat nem jogosult harmadik személy részére továbbítani, ide nem értve azt az esetet, amikor a szolgáltatások igénybevételének célja a Partnerrel, mint megbízóval szerződéses jogviszonyban álló személy felkérésének teljesítése, illetve az ehhez kapcsolódó megbízásnak az adattovábbítás ebből a célból történik.
8.6. Partner kizárólag a Szerződés hatálya alatt, a szolgáltatások igénybevétele és a szolgáltatások ellenértékének megfizetése esetén jogosult használni a szolgáltatást.
8.7. A Partner felelőssége a kezelt személyes adatokról az arra jogosultaknak haladéktalanul köteles tájékoztatást adni adatai kezelésével, továbbításával kapcsolatban.
8.8. Partner kötelezettsége és felelőssége a szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó jogszabályok részleteinek alkalmazottaival, megbízottaival való megismertetése, különös tekintettel az adatvédelmi rendelkezésekre. A jelen megállapodás szabályainak megszegésével alkalmazottai, illetve megbízottai által okozott károk megtérítése a Partner felelőssége. Partner felelős a személyes adatok továbbítása során bármely személyt érintő személyes jogsértésekért, melyek során az alkalmazottja, megbízottja vagy az adattovábbításban részt vevő harmadik fél részéről szándékosan vagy gondatlanul okozott kárért felel. Ezen felelőssége valamennyi hatósági, bírósági eljárásban a Szolgáltatóval szemben kiszabott bírságra, díjra érvényes, amelyet a Partner tevékenységére vezethető vissza.
8.9. Partner a Szolgáltató részéről hozzájutott személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensről haladéktalanul értesíti az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatban felmerült ügyfeleit, felhasználóit. Az ebből eredő kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Partner felelősséggel tartozik.
8.10. A Szolgáltató a szolgáltatások nyújtását azonnali hatállyal megtagadhatja és a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben fogyasztói panasz kerül benyújtására Szolgáltatóhoz, vagy más hiteles forrásból értesül róla, vagy úgy ítéli meg, hogy a Partner által a felhasználók személyes adatainak Partner vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személy általi felhasználása megtévesztő, jogellenes, szerződésellenes, vagy rendeltetésellenes. Fogyasztói panasz esetén a Szolgáltató nem köteles az állítás valódiságát ellenőrizni, azonban amennyiben a Partner hitelt érdemlően tisztázta az adatkezelési tevékenysége jogszerűségét, úgy a szolgáltatást visszaállíthatja a Szolgáltató. A partner a szolgáltatás megtagadását követően haladéktalanul köteles jelezni, hogy tisztázni kívánja a tevékenysége jogszerűségét, amennyiben azt nem jelzi, úgy három napon belül automatikusan megszűnik. A fenti esetben Partner kártérítésre nem jogosult, azonban a Szolgáltató visszatéríti a szolgáltatás már kifizetett díjának az arányos részét.
8.11. A Partner jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri.
8.12. Partner kijelenti, hogy nem áll végelszámolás, csőd, kényszertörlés, felszámolási eljárás hatálya alatt.
8.13. Partner köteles biztosítani, hogy alkalmazottai és megbízottai a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megismerjék és betartsák.
8.14. Partner kijelenti, hogy a Partner és Partner alkalmazottai és megbízottai a Szolgáltató szolgáltatásaira mindenkor irányadó adatvédelmi tájékoztatót megismerték és az abban foglaltakat a szolgáltatások igénybevétele során és azt követően is betartják.
8.15. Partner felelős minden olyan kárért vagy személyiségi jogsértésért, amely az általa, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy által történő jogellenes, vagy szerződésellenes felhasználás, illetve adattovábbítás következtében. Partner továbbá felelős azon személyek által okozott károkért vagy személyiségi jogsértésekért is, akiknek a Partner a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adatokat jogszerűen vagy jogellenesen továbbította.
8.16. Partner köteles megtéríteni a Szolgáltató vagy más személy részére minden olyan bírságot, hatósági díjat, kártérítést, stb., amelyet hatóságok vagy harmadik személyek a Partner, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy, vagy a Partnertől személyes adatait megszerző személy szerződésszegő vagy más okból jogellenes magatartása miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval vagy más személlyel szemben. Partner köteles 5 napon belül értesíteni a Szolgáltatót, ha tudomást szerez arról, hogy a Szolgáltató szolgáltatásai során megszerzett személyes adatokkal összefüggésben vele vagy harmadik személyekkel szemben igényt kívánnak érvényesíteni, vagy e körben hatósági vagy bírósági eljárás indul.
8.17. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások nyújtását azonnali hatállyal megtagadni és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben fogyasztói panasz nyomán, vagy más forrásból arról értesül, vagy úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak Partner vagy a Partnerrel szerződéses jogviszonyban álló személy általi felhasználása megtévesztő, jogellenes, szerződésellenes, vagy rendeltetésellenes. Fogyasztói panasz esetén a Szolgáltató nem köteles az állítás valóságát ellenőrizni. A Szolgáltató nem köteles a szolgáltatás megtagadása folytán a Partnert ért kár megtérítésére, azonban a Szolgáltató visszatéríti a szolgáltatás már kifizetett díjának a szolgáltatás megtagadását követő időtartamra eső arányos részét.
8.18. A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megtagadja, jogosult egyúttal a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
8.19. A szolgáltatások nyújtásának megtagadása esetén a Partner jogosult bizonyítani, hogy az adatok felhasználása megfelelt a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, valamint nem volt rendeltetésellenes. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Partner bizonyította a jogszerű, szerződésszerű és rendeltetésszerű felhasználást, úgy a Szolgáltató a szolgáltatásokat a megtagadás időpontjában fennmaradó részben és időtartamban teljesíti. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal felmondta, úgy a szolgáltatás nyújtására csak új szerződés kötése mellett kerülhet sor.
8.20. A későbbi felhasználás egyszerűbbé tételének érdekében a Szolgáltató internetes felületének használatához a Partner partner-azonosítót és jelszót kap (ad meg saját részre), amelyet köteles körültekintően, bizalmasan kezelni. A partner-azonosító és a jelszó elvesztéséért vagy illetéktelenek általi felhasználásáért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
8.21. Partner köteles biztosítani, hogy a partner-azonosító és a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. A Partner felelős azért a kárért, amely abból adódik, hogy a partner-azonosítóját és jelszavát illetéktelen személyeknek átadja, vagy illetéktelen személyek a Partnertől (ideértve a Partner bármely munkatársát) megszerzik.
8.22. Partner köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni a szolgáltatások nyújtása során tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében.
8.23. Partner köteles jelezni a Szolgáltató felé, ha a magyar nyelvet nem ismeri. Partner ellenkező értesítés hiányában a szolgáltatások megrendelésével kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri.
8.24. Partner a Szerződés szempontjából lényeges adatai változását köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató az értesítés elmulasztásából eredő károkért nem felelős.
8.25. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely adatkezelést végez a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások igénybevétele során általa megszerzett személyes adatokkal, úgy önálló adatkezelőnek minősül, és köteles az érintett természetes személyeket az adatkezeléssel kapcsolatos, jogszabály szerinti tájékoztatást megadni és biztosítani az érintettek jogainak védelmét, lehetővé tenni az érintettek jogainak gyakorlását

9. Szolgáltató kötelezettségei és jogai
9.1. A Szolgáltató. köteles biztosítani a szolgáltatásokat a Partner részére a felek között létrejött egyedi Szerződés és jelen ÁSZF rendelkezései szerint, az ott meghatározott időtartamban vagy darabszám szerint.
9.2. A Szolgáltató a Partner kérésére a szolgáltatásokról egyéb tájékoztatást nyújt, megválaszolja a Partner kérdéseit a szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve a Partner panaszát kivizsgálja.
9.3. A Szolgáltató nem köteles nyújtani a szolgáltatásokat, ha a Partner a szolgáltatás díját határidőben, illetve a türelmi határidőn belül sem fizette meg.
9.4. A Szolgáltató a szolgáltatás díjának meg nem fizetése, vagy késedelmes fizetése esetén jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására. Ebben az esetben Partner nem követelhet kártérítést a Szolgáltatótól.
9.5. Amennyiben vita keletkezik a Partner és harmadik fél között, a Szolgáltatót nem terheli kötelezettség, hogy a vitában részt vegyen, kivéve, ha a jogvita tárgya a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.
9.6. Amennyiben a szolgáltatást a Szolgáltató neki felróhatóan nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, úgy a Szolgáltató visszafizeti a még igénybe nem vett / nem teljesített szolgáltatásokra eső, a Partner által már megfizetett díjat.
9.7. A Szolgáltató lehetőség szerint előre jelzi a Partnernek, ha egy szolgáltatást bármely okból nem tud teljesíteni. A Partner ebben az esetben választhat, hogy a már megfizetett, de még szolgáltatásnyújtással nem fedezett díj erejéig más típusú szolgáltatást, vagy más időpontra vonatkozó szolgáltatást vesz igénybe, vagy a megfizetett szolgáltatási díjat visszakéri.
9.8. Egyebekben a Szolgáltató nem felel a Partnert a szolgáltatásnyújtás során érő, vagy a szolgáltatás nem megfelelő nyújtásából adódó olyan károkért, amelyek okozása a Szolgáltatónak nem felróható.
9.9. A Szolgáltató kizárja a kárfelelősségét minden olyan kárért, amely nem a Szolgáltató általi szándékos károkozásból fakad, és nem sérti vagy veszélyezteti az életet, testi épséget, egészséget.
9.10. A Szolgáltató karbantartás, vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást, melyről előzetesen 3 nappal a Szolgáltatás kiesése előtt értesítést küld a regisztrációkor megadott e-mail címre. A Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül köteles a karbantartást elvégezni, a hibát vagy más okot elhárítani és a szolgáltatást ismételten üzemeltetni. Ha a szolgáltatás 24 órán túli időtartamon keresztül szünetel, úgy a Szolgáltató az adott időszakra vonatkozó díjat visszatéríti.
9.11. Amennyiben bárminemű kétely merül fel a Partner szerződésszerű, illetve jogszabályszerű eljárását illetően, úgy a Szolgáltató jogosult – indokolási kötelezettség mellett – azonnali hatállyal felfüggeszteni a szolgáltatásnyújtást. Ehhez elégséges a nem szerződésszerű, illetve nem jogszabályszerű eljárás valószínűsítése. A szolgáltatás felfüggesztése esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli (még abban az esetben sem, ha a gyanú utólag valótlannak bizonyult), a Partner azonban nem köteles díjat fizetni arra az időszakra, amely alatt a szolgáltatás számára nem volt elérhető.
9.12. A Szolgáltató a technika állása szerint megtesz minden tőle telhetőt, hogy a kezelt adatok köre biztonságban legyen. Rendszeresen (heti szinten) biztonsági mentést készít a nála tárolt adatokról.

10. Felelősség, Kárfelelősség
10.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon nyújtott (megjelentetett) Szolgáltatás tartalmi oldaláért, ideértve annak grafikai megjelenését (pl.: logó, fénykép vagy egyéb szellemi alkotómunka eredménye) és nyelvtani helyességét. Harmadik személyek bármilyen jogának Honlapon keresztül történő szolgáltatásnyújtás általi megszegéséért kizárólag az Ügyfél vállal felelősséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás Honlapon keresztüli nyújtásával okozott károkért.
10.2. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szemben a harmadik személyek jelen bekezdésben szereplő bármely jogának megsértése miatt bármilyen igény merül fel, az ilyen igényeket kielégíti, illetve a Szolgáltató teljes kárát megtéríti.
10.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók vagy egyéb harmadik személyek Honlap használata következtében felmerülő káráért, beleértve az elmaradt nyereséget vagy bármilyen adatvesztését.
10.4. Amennyiben a Szerződés az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevétele nélkül szűnik meg és ennek oka nem a Szolgáltató felróható magatartása, az Ügyfél, nem válik jogosulttá az egyeztetett ár visszatérítésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hiányosan igénybevett Szolgáltatásokért, kivéve, ha a hiányos igénybevétel oka a Szolgáltató felróható magatartása.
10.5. A Szolgáltató az Ügyfél késedelme esetén ideiglenesen felfüggesztheti a Szolgáltatások Ügyfél részére történő nyújtását. A Szolgáltató ilyen eljárása nem vonja maga után az Ügyfél kártérítési igényét, illetve az általa megrendelt azon Szolgáltatások árának visszatérítésére vonatkozó igényét, amelyeket a felfüggesztés során nem tudott igénybe venni. Az előző rendelkezés nem érinti a Szolgáltató kártérítési igényét.
10.6. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a bejelentkezési névvel és jelszóval történő, jogosulatlan személy által elkövetett visszaélésért, illetve az ilyen visszaélésből eredő következményes károkért, és egyéb harmadik személyek esetleges igényeiért.
10.7. A felelősségi körén kívül eső adatvesztés esetén – amennyiben a Szolgáltató mindent megtesz a technika állása szerint – a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

11. Szerzői jog
11.1. Épsoft megnevezésű szolgáltatás a Devwing Kft. önálló fejlesztése, melyet engedélye és jóváhagyása nélkül nem kerülhet értékesítésre. Minden, a Honlapon és az azzal felmerülő kép, terv, állomány a Devwing Kft. szellemi terméke.
11.2. Jogosulatlan felhasználás esetén a Devwing Kft. érvényesíteni fogja a jogait.

12. Adatvédelem
Szolgáltató Honlapon közzétett adatvédelmi nyilatkozat szerződő feleket is érintő pontjait szerződő felek elfogadják és betartják.

13. Vegyes rendelkezések
13.1. Panaszkezelés
13.1.1. Az Ügyfél panasszal élhet olyan hiba esetén (a továbbiakban: „Hiba”), amely a Szolgáltató Honlapján az Ügyfél részére nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban tartósan merült fel, és amely a Szolgáltatónak felróható. A Szolgáltatónak felróható Hibának elsősorban a megrendelésben szereplő Szolgáltatások olyan mértékű működésképtelensége minősül, amely működésképtelenség bármely egybefüggő 24 (huszonnégy) órás időszak alatt legalább 6 (hat) órán keresztül tart. Nem minősül a Szolgáltató részéről felmerülő Hibának az, ha az Ügyfél a Szolgáltatáshoz az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból nem fér hozzá, például, amennyiben az ilyen hozzá nem férés az Ügyfél internetcsatlakozási kieséséből vagy a Szolgáltató érdekkörén kívüli okokra vezethető vissza.
13.1.2. A panasztétel határideje a Hiba Ügyfél általi megállapítása vagy feltételezett megállapítása napjától számított 14 nap.
13.1.3. Az Ügyfél írásban (postán a Szolgáltató székhelyének címére, e-mailben a support@devwing.hu címre) küldhető meg panaszát. Az e-mail üzenetben tett panasz abban az időpontban minősül kézbesítettnek, amikor a Szolgáltatótól az e-mail kézbesítéséről automatikus rendszerüzenetet kap az Ügyfél. A Szolgáltató felelősséget vállal a panaszkezelési eredmény közlésére a panasz kézbesítésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül.

14. Záró rendelkezések
14.1. A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosításokról a Honlapon való közzététel útján haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfeleket a módosítások hatálybalépési dátumának feltüntetésével együtt. A módosított ÁSZF hatálybalépésével a korábbi ÁSZF hatályát veszíti.
14.2. A Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók.
14.3. A Szerződés jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁSZF-el szemben. Az ÁSZF vagy azok részének hatálya kizárólag a Szerződő felek Szerződésben rögzített írásbeli megállapodása alapján zárható ki.