adatvédelmi tájékoztató

Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:
Neve: Devwing Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 111
Adószám: 26499785-2-42
Cégjegyzékszám: 26499785-2-42
Elérhetősége: info@devwing.hu
a továbbiakban: Társaság, Adatkezelő

Az adatkezelési szabályzat hatálya:
A jelen adatkezelési szabályzat kizárólag a epsoft.hu-val kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik, a hozzájárulást bármikor, térítésmentesen visszavonhatja.

1. Értelmező rendelkezések
Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ (Infotv. 3. § (1a, 2). A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek (Infotv. 4. § (3)).

Az Infotv. 3. § 7. pontjában foglaltak szerint „hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.”

Az Infotv. 3. § 9. pontja kimondja, hogy „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.”

Az Infotv. 3. § 10. pontja kimondja, hogy „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolás a, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS – minta, íriszkép) rögzítése is

Az Infotv 3. § 22. pontja értelmében „harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végezne

2. Adatvédelem
Elvek, szabályok
Adatkezelés elvei, szabályai
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem jogszabályok elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy
• a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
• a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
• a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és csak a szükségesre korlátozódnak;
• a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
• a személyes adatokat csak olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
• megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezetéknév, keresztnévAzonosítás
E-mail címKapcsolattartás
Kiegészítő és kezelt adatok*A szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tétele, Technikai művelet végrehajtása
Időtartam5 év

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
• Az érintettek köre az epsoft.hu weblapon regisztrált valamennyi érintett.
• *A kezelt adatok köre: azonosítószám, IP cím, cookie, hozzászólás dátuma, név, e-mail cím, (korábbi megkeresések során adott visszajelzések, aktivitás)
• Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.

Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelők jogosult, illetve az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérések, kérdések és panaszok benyújtásának módja:
Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket, kérdéseket és panaszokat az érintettek írásban juttathatják el a Társaság jelen tájékoztató elején meghatározott címére vagy e-mail címére.

4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Akinek személyes adatait a Társaság kezeli, az a 2. pontban meghatározott módon jogosult:
• kérni személyes adatainak teljes körű törlését;
• visszavonni egyes meghatározott célú felhasználásokra vonatkozóan korábban megadott adatkezelési engedélyét;
• kérni személyes adatai felhasználásának meghatározott célokra való korlátozását;
• kérni hibásan tárolt személyes adatainak helyesbítését;
• felvilágosítást kérni a róla tárolt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, mindazon címzettekről, akikkel személyes adatait közölték, az adatkezelés időtartamáról, a felügyeleti hatósághoz való panaszbenyújtás jogáról, valamint a róla tárolt személyes adatok forrásairól.
• panaszt benyújtani az adatkezeléssel kapcsolatban.

A fenti jogok gyakorlásához az érintettnek hitelt érdemlően azonosítania kell magát.

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három munkanapon belül az arra jogosult személy megválaszolva, illetve törlés esetén kéri az informatikáért felelős személy ügyintézését.

Az Érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

5. Adatok továbbítása
Harmadik személy, azaz senki más tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze.

6. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a felhasználó a vásárlásától a megvásárolt szolgáltatás kézhezvételéig tart. A jótállás és szavatosság biztosítása érdekében az Adatkezelő a vásárlástól számított 1 évig megőrzi a felhasználó adatait.

Az Adatkezelő az Adatokat digitális formában tárolja. A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.

7. Egyéb információ
Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

8. Hírlevél
Az adatkezelés jogalapja hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az érintetti kör hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Társaság hírlevelére feliratkozik.

A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Társaság  szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás esetén: leiratkozásig, a hozzájárulás visszavonásáig.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozás székhelyére megküldött postai levélben történik.

A hírlevélre történő feliratkozás keretében magadott személyes adatait arra használjuk fel, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat személyre szabottan kínáljuk Önnek. Nevének közlésével lehetővé teszi számunkra a személyes megszólítást és adatainak egyszerű kezelését.
Továbbá folyamatosan törekszünk ajánlatunk javítására. Ide tartozik az elküldött hírlevelek kiértékelése is, pl. hogy a közölt e-mail-cím elérhető-e, mely hírleveleket nyitották meg, a hírlevélen belül mely linkekre kattintottak rá és történt-e visszacsatolás ((automatikus) válasz, hibaüzenet stb.).
Az adatokat más nem kapcsolt vállalatoknak nem küldjük tovább.
A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele előtt beleegyezését adja e-mail-címének, valamint az ott kért adatainak felhasználásához. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy termékeinkről és szolgáltatásainkról egyéni ajánlatokat tegyünk Önnek és folyamatosan javítsuk hírlevél-szolgáltatásunkat.
Az adott beleegyezés (e-mail-cím használata, a személyes adatok használata) bármikor visszavonható. Kérjük, ezzel kapcsolatban forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a következő e-mail-címen hello@epsoft.hu vagy Kapcsolat aloldalon írjon nekünk üzenetet. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat ezen kívül minden hírlevél alatt megtalálja.

9. Cookie (sütik) kezelése
A weboldalain ún. cookie-kat (sütiket) használ, amelynek célja, hogy minél teljesebb szolgáltatást nyújthasson honlapjai látogatóinak.
A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet a böngésző támogatnak.
A következő célokból használja az Adatkezelő a sütiket:
• weboldal fejlesztése,
• a navigáció megkönnyítése weboldalon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zavartalan felhasználói élményt,
• információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldal melyik részét látogatja vagy használja/olvassa leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
• esetleges célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
• böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása.

A felhasznált sütik típusai

Funkcionális biztosító sütik
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.
Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.
Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a weboldal kényelmes használatát.

Statisztikai célú sütik
A weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalt. Ezen sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje.
Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei, amely jelen weboldal alatt is futnak.

Közösségi média és reklám sütik
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezen sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, az érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Honlapon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit van használatban:
Google Adwords
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

A weboldal az alábbi sütiket használja:

Süti neveSüti neve a böngészőbenLeírásÉlettartam
Google Analytics cookie_ga

Ez a süti a honlap és annak részeinek használatával kapcsolatban gyűjt adatokat. A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

További információ:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

730 nap
HírlevélnewsletterHírlevél szolgáltatás működése364 nap

A felhasznált sütik típusai

Funkcionális biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését,

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldal funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

10. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság személyes adatainak kezelése során megsérti az EU 2016/679 rendeletének előírásait, jogosult panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál. A magyar adatvédelmi hatóság ügyfélszolgálatának elérhetősége: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html.

A Társaság tájékoztatja ügyfeleit, hogy az általa kezelt személyes adatok alapján nem történik automatizált döntéshozatal, és a személyes adatokat nem használja fel profilalkotáshoz.

11. Egyéb a weboldallal összefüggésben felmerülő tények
A weblapon használt fényképeket az Adatkezelő készítette és szerzői műnek minősül, és annak bármilyen felhasználásához az Adatkezelő engedélye és a felhasználási engedélyért szerzőhöz kell írásan fordulni a fentebb megjelölt elérhetőségek egyikén.

Tudomásom van róla, hogy jelen beleegyezésem önkéntes, és az Adatkezelővel szemben az adatkezelési szabályzatban megadott címeken bármikor visszavonhatom.

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
• A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás